A A A

Katolickie Gimnazjum im. ks. Marcina Popiela to szkoła wyznaniowa. To placówka, która ucząc – wychowuje w duchu wartości chrześcijańskich. Dlatego też nauczyciele i uczniowie podejmują i realizują liczne działania mające na celu dbałość o rozwój duchowy i wzrastanie w wierze, tworzenie wspólnoty.

Misja szkoły nawiązuje do słów św. Maksymiliana Kolbe, powtórzonych przez Jana Pawła II w encyklice „Redemptor hominis”: „Tylko ta wiedza, która wypływa z miłości ma wartość”. Każdy nauczyciel stara się wdrażać w życie hasło szkoły: „Wiedzę przekazujemy z miłością”. Dzięki temu w szkole panuje miła, przyjazna atmosfera oparta o życzliwość i wzajemny szacunek.

Wyznaniowy charakter placówki ma wpływ na działalność szkoły w różnych obszarach: dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym. Model wychowanka-absolwenta zakłada, iż uczeń Katolickiego Gimnazjum powinien:być człowiekiem rozwijającym i pogłębiającym swój związek z Bogiem i starającym się odkrywać Jego obecność we własnym życiu; mieć poczucie własnej wartości wynikające z faktu bycia dzieckiem Boga;kierować się chęcią poszukiwania prawdy i rozwijania własnych możliwości i zdolności;umieć dostosować swoją wiedzę, umiejętności i kwalifikacje do zmieniającej się sytuacji życiowej;być patriotą - znać historię i dziedzictwo kulturowe Polski, korzystać z dóbr tradycji i kultury, a także uczestniczyć w ich tworzeniu, być obywatelem świadomym swoich praw i obowiązków, dobrze przygotowanym do pełnienia odkrytej przez siebie roli w społeczeństwie; wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce, także korzystając z nowoczesnych źródeł informacji; jasno i precyzyjnie wyrażać swoje opinie, bronić swoich racji, przestrzegać zasad tolerancji, reagować na krytykę i krzywdę innych ludzi, przestrzegać zasad dobrych obyczajów i kultury;spełniać obowiązki rodzinne i obywatelskie.

Wiele z podejmowanych inicjatyw na stałe wpisało się w kalendarz pracy szkoły, tworząc jej charakter, wpisując się w szkolną tradycję. Należą do nich m.in.: szkolne dni skupienia, wyjazdowe rekolekcje zamknięte, wspólne Msze święte, modlitwa na rozpoczęcie i zakończenie zajęć, nabożeństwa różańcowe, drogi krzyżowej, działalność szkolnego koła „Caritas”, coroczna mikołajkowa zbiórka darów dla dzieci z Domów Dziecka i osób potrzebujących, diecezjalne pielgrzymki uczniów i nauczycieli, współpraca z Radą Szkół Katolickich.

Dodatkowo w każdym roku szkolnym planowane są działania oraz realizowane są inicjatywy doraźne, wynikające z ofert kierowanych do szkoły przez różne instytucje, a także będące odpowiedzią na zapotrzebowanie uczniów i rodziców. Organizowane są spotkania z różnymi osobami – historykami, pisarzami, muzykami, ss. zakonnymi (siostry albertynki), studentami, uczniami z Ukrainy.

Szkoła bierze udział w licznych projektach i programach, m.in.: „Żyj smacznie i zdrowo”, „Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu do Walki z Rakiem”, program profilaktyki zdrowotnej „Trzymaj formę”, warsztaty z doradztwa zawodowego (program „Klucz do kariery”). Posiada certyfikat „Bezpieczna szkoła”.

Podstawowym zadaniem szkoły jest kształcenie uczniów z uwzględnieniem ich uzdolnień, potrzeb i predyspozycji. W Katolickim Gimnazjum indywidualizuje się proces kształcenia. Nauczyciele współpracują z pedagogiem i rodzicami, dostosowują wymagania oraz sposób oceniania do potrzeb uczniów. Prowadzi się analizę osiągnięć m.in. poprzez diagnozę wstępną, porównywanie wyników edukacyjnych uczniów po każdym semestrze, analizę wyników egzaminów zewnętrznych, rozmowy z rodzicami, współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, analizę wyników wewnętrznych testów wzorowanych na sprawdzianach CKE oraz ocen bieżących. Na tej podstawie przygotowywana jest bogata oferta dodatkowych zajęć edukacyjnych: zajęć wyrównawczych, kół zainteresowań, zajęć przygotowujących do egzaminów zewnętrznych. Z inicjatywy uczniów, rodziców i nauczycieli wdrażane są nowe pomysły, dużą popularnością wśród uczniów cieszą się np. koło zdrowego żywienia czy szkolny chór. W wybranych miesiącach organizowane są cykle zajęć międzyprzedmiotowych i wewnątrzszkolnych konkursów poświęconych określonej dziedzinie, są to akcje tj.: Tydzień Języków Obcych, Tydzień Matematyki, Akcja propagująca czytelnictwo. Uczniowie od lat redagują szkolną gazetkę.

Zajęcia w szkole odbywają się w klasach liczących najwyżej 20 uczniów. Nauczyciele mogą dobrze poznać swoich wychowanków i dostosować swoją pracę do ich potrzeb. Dzięki temu wielu uczniów uniknęło niepowodzeń szkolnych, zmieniło się ich nastawienie do nauki. Uczniowie Katolickiego Gimnazjum biorą udział w licznych zawodach, konkursach i olimpiadach, niejednokrotnie odnosząc sukcesy na szczeblu wojewódzkim czy ogólnopolskim.

 

Informacja dla kandydatów do szkół katolickich

Kliknij by uzyskać więcej informacji na ten temat ...

Regulamin rekrutacyjny na rok szkolny 2021/2022

Kliknij by uzyskać więcej informacji na ten temat ...

Formularz zgłoszenia do klasy I Katolickiego Liceum

Kliknij by uzyskać więcej informacji na ten temat ...

Dzień Otwarty w Szkołach Katolickich

Kliknij by uzyskać więcej informacji na ten temat ...